Stadgar

Föreningens ändamål

Grötö ö-råd ska tillvarata öns åretruntboendes intressen i frågor som rör Grötös utveckling och förvaltning.

För Öckerö kommun utgör Grötö ö-råd en samarbetspartner och remissinstans. Kommunen vänder sig ofta till örådet i ärenden där det är viktigt att få in synpunkter från Grötös invånare.

Medlemskap

Medlem i Grötö ö-råd är personer över 16 år som är mantalsskrivna i Öckerö kommun och åretruntboende på Grötö. Juridiska personer och föreningar kan inte vara medlemmar.

Möten

Ö-rådet skall sammankallas minst en gånger per år (årsmöte) och därutöver vid behov.

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. Beslut som berör enskilda fastighetsägare regleras av rådande lagstiftning. Ö-rådet kan dock var forum för information och diskussion.

Ändring av stadgar kan ske om det godkänns av två på varandra följande stämmor varav en är ordinarie stämma. Beslutet ska på båda stämmorna stödjas av minst 2/3 majoritet.

Årsmöte

Årsmöte ska hållas före april månads utgång. Kallelse ska delges medlemmarna via mail och anslag i väntkuren en månad i förväg. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vilka har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 10. Val av
  1. föreningens ordförande för ett år.
  2. övriga ledamöter i styrelsen för ett år.
  3. suppleanter i styrelsen för ett år.
  4. en revisor jämte en revisorssuppleant för ett år.
 11. Övriga frågor

Styrelse

Styrelse om minst tre ledamöter väljs på årsmötet. Ledamöterna på två år och så att mandatperioderna överlappar varandra. Valbar till styrelsen och, vid behov, valberedning, är röstberättigad medlem av föreningen.

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt. Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsen

Styrelsen sammanträder fortlöpande. Den företräder medlemmarna i alla förekommande ärenden om inte medlemsmötet beslutat något annat. Styrelsen upprätthåller kontinuerlig kontakt med kommunens företrädare och med andra ö-råd/samhällsföreningar vid behov.